1.1 Nov 13, 2022
Added , Spanish Germany Japanese Chinese French

1.0 Nov 12, 2022